ERiCA

ERiCA erbjuder internetbaserad behandling för dig som är 15-19 år och lider av depression. All behandling sker via internet och du kan bo var som helst i Sverige. Behandlingen är en del av ett forskningsprojekt
vid Stockholms universitet som sker i samarbete med Linköpings universitet.

Innan du söker

 Du som är 15-19 år och känner dig deprimerar kan söka till studien. Vi kan tyvärr inte ta emot dig som har autism/ Aspergers syndrom, dig som tidigare försökt ta ditt liv samt dig som i nuläget går i psykoterapi.  

Introduktionsfilm

Se för vem behandlingen är tänkt och
hur den kommer att gå till i praktiken. 

Internetbehandling

Forskning tyder på att internetbaserad behandling kan ge goda och långvariga effekter för många.

Att tänka på

Formatet har vissa begränsningar, inte minst att den personliga kontakten sker i skrift och över internet. Ofta kan du och din behandlare finnas på olika platser i Sverige. Det finns alltså begränsad möjlighet till personligt stöd utöver den kontakt ni har inom ramen för forskningsprojektet.

För vem är det inte lämpligt?

Det finns visserligen möjlighet till kontakt med din ansvariga behandlare via meddelanden eller telefon vid exempelvis krissituationer, men internetadministrerad behandling är inte lämplig för personer med stort vårdbehov och/eller svårare psykiska problem. För dig som lider av alkohol- eller drogmissbruk, bipolär sjukdom, psykossjukdom eller som har tankar på att ta ditt liv eller tidigare försökt ta ditt liv är detta inte en lämplig behandling. Du bör då istället söka till närmsta psykiatrimottagning eller boka tid med din husläkare. För personer diagnosticerade med autism eller Aspergers syndrom bedöms inte just denna behandling som lämplig.

Att vara med i ett sånt här program kräver tid och engagemang. Din behandlare ger dig stöd och råd, men det är du själv som läser texter och gör övningar. Detta krävs om du ska lära dig strategier och tekniker som är användbara även efter ERiCA. Om du inte har tid för detta i ditt liv just nu är det bättre att vänta med att anmäla dig, eftersom ett halvhjärtat försök riskerar att kännas som ett misslyckande. Vill du verkligen göra ett försök, då tror vi att ERiCA kommer att hjälpa dig till ett bättre mående och ge dig verktyg som kan hjälpa dig att må bättre även i framtiden.

Hur går det till?

1. Är detta något för dig?

Till att börja med kommer vi att undersöka om ERiCA är något som verkar passa för dig. Detta görs till en början via skattningsformulär. 

2. Om det är något för dig!

Verkar ERiCA passa dig utifrån hur du fyllt i frågeformulären, så är nästa steg att vi ringer till dig och ställer frågor om ditt mående. Vi följer en färdig text, och alla som vi ringer får svara på exakt samma
frågor. Det tar ca 30-60 min. Känns det nervöst? Tänk på att:

1. Först ringer vi och frågar vilken tid du kan svara på frågor. Sedan ringer vi tillbaka den tiden. Vi kommer alltså inte ringa och stressa dig och kräva att du kan svar på frågor direkt.

2. Frågorna är gjorda så du kan svara ja eller nej. När vi inte riktigt förstår så kommer vi att be dig beskriva lite mer.

3. Den som ringer dig är van vid alla typer av svar och du behöver inte vara orolig för att dina svar är fel, konstiga eller pinsamma. Du kan inte svara fel och ingen kommer att bli arg, besviken eller tycka att du är konstig. 

Vi bedömer sedan om vi tror att behandlingsprojektet passar dig, och meddelar dig om du får delta eller inte.

3. Behandlingen

Om vi tror att det kommer att passa dig kommer du erbjudas behandling. Alla som bedöms passa för behandlingen erbjuds behandling.

Internetbehandlingen sker under tio veckor och är anpassad till din problematik. Behandlingen består av åtta kapitel där du steg för steg får lära dig att hantera din depression genom att arbeta med dina känslor. Du kommer att ha stöd via meddelanden på vår plattform och vissa kommer också erbjudas anpassad behandling. Slumpen avgör om man får "standardbehandling" eller anpassad behandling. Anpassad behandling kan t.ex. innehålla textchatt, telefonsamtal eller andra anpassningar. Du bestämmer tillsammans med din behandlare hur du önskar att behandlingen skall anpassas.  Din behandlare kommer att få handledning av legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut och det finns även en läkare (psykiatriker) som vi kan konsultera i de fall det behövs.

4. Eftermätningar

Alla deltagare kommer efter avslutad behandling att få fylla i formulär som skattar behandlingens resultat. Dessa formulär kommer även att fyllas i 1, 6 och 12 månader efter avslutad behandling för att se om behandlingen ger långsiktig förbättring.

OM OSS

Jakob Mechler

Leg. psykolog, doktor i klinisk psykologi

Karin Lindqvist

Leg. psykolog, doktor i klinisk psykologi

Björn Philips

Professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och huvudansvarig för ERiCAstudien

Per Carlbring

Professor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Katarina Streberg

Psykologstuderande och behandlare

Gerhard Andersson

Professor, leg. psykolog och leg. psykoterapuet

George Vlaescu

Utvecklare och IT-administratör

FAQ

Innan behandling så kommer du att få svara på frågor om dig själv, hur du mår och din situation. När du registrerat dig får du svara på frågeformulär på ERiCA-sidan, det är ganska många frågor. Du behöver inte uppleva alla problem som vi frågar efter för att kunna vara med i studien! Exempel på frågor:
• Namn, ålder, sysselsättning – så vi vet vem du är och kan behandla dig.

• Antal syskon, vem du bor hos, är föräldrar skilda – uppgifter som samlas in för forskning.

• Mejl, mobilnummer - du behöver en mejladress för att kunna logga in på ERiCA. Mobilnummer är för våra telefonintervju.

• Hur mycket och hur ofta du är ångestfylld, nedstämd och orolig – för att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt.

• Om du tar mycket droger – är du drogberoende så är det här sannolikt inte rätt behandling för dig.

Du som är 15 år eller äldre behöver ingen underskrift från förälder. Men du kan inte vara anonym för din behandlare. Du kommer att få fylla i frågeformulär om vem du är och hur du mår innan behandlingen börjar. All information om dig och att du går i behandling stannar mellan dig och oss. Dina uppgifter är sekretesskyddade. Det betyder att vi inte kan dela dina uppgifter med någon obehörig. Enligt lag så finns det vissa undantag där vi behöver kontakta en förälder. Läs om det under Om det blir akut.

Vi rekommenderar alla att informera sina vårdnadshavare (oftast förälder/föräldrar), men det är inget krav för att kunna ingå i studien. Vad som sägs under behandlingen kommer inte att nå dina föräldrar, men om ditt mående skulle försämras så till den grad att vi blir oroliga för dig kommer vi att ta kontakt med dina vårdnadshavare. Om du är under 18 år är det därför obligatoriskt att du lämnar kontaktuppgifter till dina föräldrar/vårdnadshavare för att kunna påbörja din behandling. Om vi kontaktar dem kommer vi också att informera dig.

Att du är med i ERiCA är mellan dig och oss, men i speciella fall så säger lagen att vi måste berätta för dina föräldrar (om du är under 18 år). Det är när vi får veta att du mår så dåligt att det är fara för ditt liv eller att andra gör olagliga saker mot dig eller någon annan. Det är dina föräldrar som enligt lag har ansvaret för dig och därför måste de få veta sådana saker. Blir det en sådan situation så berättar vi alltid för dig. När vi tar kontakt kontakt med din vårdnadshavare berättar vi  varför vi är oroliga och diskuterar vad de och vi behöver göra åt det.

Det är helt frivilligt att vara med och du kan avbryta din medverkan i programmet och studien när du vill. Vill du avbryta din anmälan på nätet, sluta fylla i frågor. Vill du avbryta telefonintervjun, så säg det. Du kan också sluta behandlingen när du vill. Vi hoppas såklart att du kan vara med i hela behandlingen, det brukar vara förknippat med att den ger större positiv effekt. Om du slutar så måste du berätta att du slutar via ERICA-sidan. Säger du inte till så kommer vi att försöka kontakta dig och fortsätta be dig fylla i frågor.

Vi känner inte till några risker som är specifika för internetbaserad psykologisk behandling. Vissa kan uppleva det som utmanande och till en början obehagligt att reflektera kring sitt mående och närma sig känslor som man tidigare undvikit. Detta brukar dock i sin tur leda till att man mår bättre på sikt.

ERiCASTUDIEN

Kontakten med behandlare och ansvariga för studien kommer att ske via e-post och via formulär på hemsidorna. Du kommer att tilldelas ett användarnamn som du ska använda dig av under behandlingen. Vi kommer även att erbjuda dig en krypterad e-postadress vilket innebär att vi kan garantera att ingen obehörig kan läsa din e-post eller övrig information om dig om du använder denna. Ersättning för deltagande utgår inte, däremot är själva behandlingen kostnadsfri för dig som deltar. Ingen försäkring är tecknad.

Ja, vi kommer att skriva en sammanfattning om det vi hittar i studien och lägga upp på studiens hemsida. Du kan självklart också kontakta oss när du vill, efter att studien avslutats, för att ta del av resultaten.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta behandlingen utan att ange något skäl.

Dina uppgifter kommer inte att användas i kommersiella syften. Ingen obehörig kommer att veta att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Svaren kommer att sammanställas statistiskt i avidentifierad form och presenteras så att enskilda personers svar inte kan spåras. Alla deltagare kan få en sammanställning av studiens resultat om de så önskar.

Har du några frågor om undersökningen, eller om några frågor dyker upp efter det att du deltagit, är du välkommen att kontakta oss via e-post. Anledningen till att vi ber dig fylla i uppgifter om dig själv och ditt mående är att vi vill utvärdera hur effektiv behandlingen är. På detta vis kan vi vidareutveckla behandlingar så att de kan hjälpa fler ungdomar med depression.

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddförordning, artikel 6.1 (GDPR). Vi samlar inte in några uppgifter om dig som inte du själv ger till oss. Alla uppgifter sparas digitalt och bara i avidentifierad form med hjälp av en studiekod, till exempel ”ABC123”, som du tilldelas i början av projektet.

Alla uppgifter som bedöms kunna koppla studiekoden till dig som person är sekretessbelagda och kommer aldrig att delas med tredje part, inte ens vid begäran om utlämning enligt offentlighetsprincipen.

Information som inte kan kopplas till dig som person, till exempel när du skattat ditt mående i tid i form av rena siffror (t ex ”76” och ”35”) kan komma att presenteras visuellt i vetenskapliga publikationer, delas med andra forskare för så kallade metaanalyser och liknande, samt är ej sekretessreglerade vid begäran enligt offentlighetsprincipen.

Samtliga uppgifter sparas i minst tio år efter att de senast använts för ett vetenskapligt arbete. Ansvarig för dina personuppgifter är forskningshuvudmannen.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (gäller uppgifter som kan koppla dig till studiekoden).

Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta:
Björn Philips, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut bjorn.philips@psychology.su.se
08-16 20 10
Frescati Hagväg 8, 106 91, Stockholm

Dataskyddsombud nås på:
Benita Falenius, dataskyddsombud för Stockholms universitet dso@su.se
Dataskyddsombudet, Stockholms universitet, 106 91, Stockholm

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Forskningshuvudman för studien är Stockholms universitet.

Björn Philips, (huvudansvarig för studien och projektet), docent, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen.
Bjorn.philips@psychology.su.se
08-16 20 10
Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet,
106 91 Stockholm

Per Carlbring, professor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Per.carlbring@psychology.su.se
08-16 39 20
Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet,
106 91 Stockholm

Håkan Fischer, prefekt,
Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet Hakan.fischer@psychology.su.se
08 – 16 23 57 Psykologiska institutionen,
Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm

Jakob Mechler, doktorand i klinisk psykologi, leg. psykolog, Stockholms universitet,
Psykologiska institutionen.
Jakob.mechler@psychology.su.se

Karin Lindqvist, doktorand i klinisk psykologi, leg. psykolog, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Karin.lindqvist@psychology.su.se

ERiCASTUDIEN finansieras av Stockholms universitet och Kavlifonden. Studien sker i samarbete med Linköpings universitet. 

Anmälan

Anmäl är nu stängd, men du kan anmäla intresse till nästa studie!

Adress

Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
Frescati Hagväg 8
114 19 Stockholm